Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Anh Hùng Xạ Điêu 2008 50END [DVDrip AVI USLT]

Posted by romance_vn - 1st August 2011 - 11:24 PM


Bảng phân vai :

Quách Tĩnh - Hồ Ca
Hoàng Dung - Lâm Y Thần
Dương Khang - Viên Hoằng
Mục Niệm Từ - Lâu Thi Thi
Hồng Thất Công - Tôn Hưng
Hoa Tranh - Tạ Na
Dương Thiết Tâm - Ông Gia Minh
Bao Tích Nhược - Châu Hải Mi
Hoàng Dược Sư -Huỳnh Thu SInh
Âu Dương Phong - Từ Cẩm Giang
Mai Siêu Phong - Khổng Ý San
Âu Dương Khắc - Lí Giải

Phim do Công Ty Ảnh Thị Thượng Hải -Trung Quốc sản xuất.Demo View Online: http://www.videobb.com/video/AIUU04SM7IuMTap 1:http://www.filejungle.com/f/Pz7FXV/01_TAN AHXD2008.AVI
Tap 2:http://www.filejungle.com/f/z4wemp/02_TANAHXD2008.AVI
Tap 3:http://www.filejungle.com/f/pdxBhA/03_TANAHXD2008.AVI
Tap 4:http://www.filejungle.com/f/FxGaQp/04_TANAHXD2008.AVI
Tap 5:http://www.filejungle.com/f/fGCwy6/05anhhungxadieu.AVI
Tap 6:http://www.filejungle.com/f/maqHTK/06anhhungxadieu.AVI
Tap 7:http://www.filejungle.com/f/eTcZUC/07anhhungxadieu.AVI
Tap 8:http://www.filejungle.com/f/bswNUK/08anhhungxadieu.AVI
Tap 9:http://www.filejungle.com/f/E3XEnh/09anhhungxadieu.AVI
Tap 10:http://www.filejungle.com/f/mexUfm/10anhhungxadieu.AVI
Tap 11:http://www.filejungle.com/f/stfsyh/11anhhungxadieu.AVI
Tap 12:http://www.filejungle.com/f/eCN3Rz/12anhhungxadieu.AVI
Tap 13:http://www.filejungle.com/f/ptT7ya/13anhhungxadieu.AVI
Tap 14:http://www.filejungle.com/f/bjaMkM/14anhhungxadieu.AVI
Tap 15:http://www.filejungle.com/f/5vWDnV/15anhhungxadieu.AVI
Tap 16:http://www.filejungle.com/f/YhUEgg/16anhhungxadieu.avi
Tap 17:http://www.filejungle.com/f/gHp4sG/17anhhungxadieu.AVI
Tap 18:http://www.filejungle.com/f/FnFM5u/18anhhungxadieu.AVI
Tap 19:http://www.filejungle.com/f/gjWadR/19anhhungxadieu.AVI
Tap 20:http://www.filejungle.com/f/ED8Jxs/20anhhungxadieu.AVI
Tap 21:http://www.filejungle.com/f/skjkf2/TTBL21_TANAHXD.avi
Tap 22:http://www.filejungle.com/f/eWfrDT/TTBL22_TANAHXD.AVI
Tap 23:http://www.filejungle.com/f/EJ8vCu/anhhungxadieu23.avi
Tap 24:http://www.filejungle.com/f/rRX3Kf/anhhungxadieu24.AVI
Tap 25:http://www.filejungle.com/f/zxqARP/anhhungxadieu25.avi
Tap 26:http://www.filejungle.com/f/fYzjwW/anhhungxadieu26.avi
Tap 27:http://www.filejungle.com/f/efDpgj/anhhungxadieu27.AVI
Tap 28:http://www.filejungle.com/f/aZmdky/anhhungxadieu28.AVI
Tap 29:http://www.filejungle.com/f/CWEJSH/anhhungxadieu29.AVI
Tap 30:http://www.filejungle.com/f/kmhTZb/anhhungxadieu30.AVI
Tap 31:http://www.filejungle.com/f/KBTcXg/anhhungxadieu31.AVI
Tap 32:http://www.filejungle.com/f/KTYXXj/anhhungxadieu32.AVI
Tap 33:http://www.filejungle.com/f/WWvt75/anhhungxadieu33.AVI
Tap 34:http://www.filejungle.com/f/jdvA48/anhhungxadieu34.AVI
Tap 35:http://www.filejungle.com/f/2WmHNU/anhhungxadieu35.AVI
Tap 36:http://www.filejungle.com/f/M9Y6n8/anhhungxadieu36.AVI
Tap 37:http://www.filejungle.com/f/Gjaecf/anhhungxadieu37.AVI
Tap 38:http://www.filejungle.com/f/ChHZbV/anhhungxadieu38.AVI
Tap 39:http://www.filejungle.com/f/9m985U/anhhungxadieu39.AVI
Tap 40:http://www.filejungle.com/f/RZwWsK/anhhungxadieu40.AVI
Tap 41:http://www.filejungle.com/f/v7uAc3/anhhungxadieu41.AVI
Tap 42:http://www.filejungle.com/f/KWkzWF/anhhungxadieu42.AVI
Tap 43:http://www.filejungle.com/f/gQJFjw/anhhungxadieu43.AVI
Tap 44:http://www.filejungle.com/f/Gpdmm5/anhhungxadieu44.AVI
Tap 45:http://www.filejungle.com/f/VYchRG/anhhungxadieu45.AVI
Tap 46:http://www.filejungle.com/f/KPhtFh/46anhhungxadieu.AVI
Tap 47:http://www.filejungle.com/f/6QXDbg/TTBL-47_TANAHXD_GOOD VERSION.AVI
Tap 48:http://www.filejungle.com/f/mP3z9F/48anhhungxadieu.AVI
Tap 49:http://www.filejungle.com/f/A8f9ct/50anhhungxadieu.AVI
Fileseve
Tap 1:http://www.fileserve.com/file/XxHUVw2/01_TAN AHXD2008.AVI
Tap 2:http://www.fileserve.com/file/9hwgaD3/02_TANAHXD2008.AVI
Tap 3:http://www.fileserve.com/file/4U4MNtq/03_TANAHXD2008.AVI
Tap 4:http://www.fileserve.com/file/g3DhjPN/04_TANAHXD2008.AVI
Tap 5:http://www.fileserve.com/file/ZGYqRVW/05anhhungxadieu.AVI
Tap 6:http://www.fileserve.com/file/akcKKZa/06anhhungxadieu.AVI
Tap 7:http://www.fileserve.com/file/7HdqKcx/07anhhungxadieu.AVI
Tap 8:http://www.fileserve.com/file/VBWx5Zd/08anhhungxadieu.AVI
Tap 9:http://www.fileserve.com/file/4jemJd2/09anhhungxadieu.AVI
Tap 10:http://www.fileserve.com/file/n54EgNC/10anhhungxadieu.AVI
Tap 11:http://www.fileserve.com/file/PJb9ukU/11anhhungxadieu.AVI
Tap 12:http://www.fileserve.com/file/g7kYVBG/12anhhungxadieu.AVI
Tap 13:http://www.fileserve.com/file/jBgjtEr/13anhhungxadieu.AVI
Tap 14:http://www.fileserve.com/file/ZWEdeu5/14anhhungxadieu.AVI
Tap 15:http://www.fileserve.com/file/hs4ezC3/15anhhungxadieu.AVI
Tap 16:http://www.fileserve.com/file/323MTAE/16anhhungxadieu.avi
Tap 17:http://www.fileserve.com/file/xgq9hbM/17anhhungxadieu.AVI
Tap 18:http://www.fileserve.com/file/z8XcFZb/18anhhungxadieu.AVI
Tap 19:http://www.fileserve.com/file/GGr49mE/19anhhungxadieu.AVI
Tap 20:http://www.fileserve.com/file/SFPa6YM/20anhhungxadieu.AVI
Tap 21:http://www.fileserve.com/file/b8PsAYT/TTBL21_TANAHXD.avi
Tap 22:http://www.fileserve.com/file/cP65kN5/TTBL22_TANAHXD.AVI
Tap 23:http://www.fileserve.com/file/DrY9ZQX/anhhungxadieu23.avi
Tap 24:http://www.fileserve.com/file/w6vJQqT/anhhungxadieu24.AVI
Tap 25:http://www.fileserve.com/file/v3Xpuf8/anhhungxadieu25.avi
Tap 26:http://www.fileserve.com/file/2XgyCab/anhhungxadieu26.avi
Tap 27:http://www.fileserve.com/file/WkyCn56/anhhungxadieu27.AVI
Tap 28:http://www.fileserve.com/file/wFZcsn6/anhhungxadieu28.AVI
Tap 29:http://www.fileserve.com/file/nnjFKgv/anhhungxadieu29.AVI
Tap 30:http://www.fileserve.com/file/98Ddbmd/anhhungxadieu30.AVI
Tap 31:http://www.fileserve.com/file/A6Xj7r6/anhhungxadieu31.AVI
Tap 32:http://www.fileserve.com/file/z39FdjZ/anhhungxadieu32.AVI
Tap 33:http://www.fileserve.com/file/EkTePkr/anhhungxadieu33.AVI
Tap 34:http://www.fileserve.com/file/V4kn9UN/anhhungxadieu34.AVI
Tap 35:http://www.fileserve.com/file/fZDRXJm/anhhungxadieu35.AVI
Tap 36:http://www.fileserve.com/file/Mb6WuV6/anhhungxadieu36.AVI
Tap 37:http://www.fileserve.com/file/Z5qCnbj/anhhungxadieu37.AVI
Tap 38:http://www.fileserve.com/file/pFDDjgc/anhhungxadieu38.AVI
Tap 39:http://www.fileserve.com/file/J5deWx3/anhhungxadieu39.AVI
Tap 40:http://www.fileserve.com/file/jQdrZYu/anhhungxadieu40.AVI
Tap 41:http://www.fileserve.com/file/QvaKKtg/anhhungxadieu41.AVI
Tap 42:http://www.fileserve.com/file/UE4hBgE/anhhungxadieu42.AVI
Tap 43:http://www.fileserve.com/file/kQpsM9N/anhhungxadieu43.AVI
Tap 44:http://www.fileserve.com/file/2QYKRqf/anhhungxadieu44.AVI
Tap 45:http://www.fileserve.com/file/QurRrJ9/anhhungxadieu45.AVI
Tap 46:http://www.fileserve.com/file/k4kbpkU/46anhhungxadieu.AVI
Tap 47:http://www.fileserve.com/file/WhSY2qK/TTBL-47_TANAHXD_GOOD VERSION.AVI
Tap 48:http://www.fileserve.com/file/7QysKEw/48anhhungxadieu.AVI
Tap 49:http://www.fileserve.com/file/WCuqrE2/49anhhungxadieu.AVI
Tap 50:http://www.fileserve.com/file/3vSjruf/50anhhungxadieu.AVI


User posted comments

romance_vn is Offlineromance_vn says - 6th August 2011 - 11:19 PM
Full update !

romance_vn is Offlineromance_vn says - 31st August 2011 - 10:25 AM
cám ơn mọi người đã ghé thăm

thanggiangho is Offlinethanggiangho says - 10th October 2011 - 11:51 PM
update link filesonic
http://www.filesonic.com/folder/13019201

account de download
http://tranminhthanh.com/fs.php

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to