Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Ten Stories Of The Buddha (10 Câu Chuyện Đức Phật) Việt Audio with English Sub - HD MP4

Posted by natcao - 29th December 2010 - 08:20 AM
Ten Stories Of The Buddha (10 Câu Chuyện Đức Phật) Việt Audio with English Sub - HD MP4

1. The Life of Buddha - From Birth to Nirvāna (Cuộc Đời Đức Phật - Từ Đản Sanh Đến Niết Bàn).
2. Equanimity of the Buddha (Sự Bình Đẳng của Đức Phật)
3. Venerable Upāli Leaving the Household Life (Tôn Giả Ưu-Ba-Ly Xuất Gia).
4. The Two Brothers of Panthaka and the Lesson of Sweep Clean (Anh Em Bàn-Đặc và Bài Học Quét Bụi).
5. Venerable Mahākāśyapa and the Great Gathering to Compile the Sūtras Treasury (Tôn Giả Đại Ca-Diếp và Đại Hội Kết Tập Kinh Điển).
6. The Anger of King Virūḍhaka and the Day of Śākya Clan Massacre (Sự Phẫn Nộ của Vua Tỳ-Lưu-Ly và Ngày Tộc Thích-Ca Bị Tàn Sát).
7. A Tragedy in the Rājagṛha City - The Buddha Speaks the Contemplation of Infinite Life Buddha Sūtra (Bi Kịch của Thành Vương Xá - Phật Thuyết Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật).
8. The King Ajātaśatru (Vua A-Xà-Thế).
9. The Pureland of Ultimate Bliss - The Buddha Speaks of Amitābha Sūtra (Tịnh Độ Cực Lạc - Phật Thuyết Kinh A-Di-Đà).
10. The Great Vows of Bhikṣu Dharmākara - The Buddha Speaks of Infinite Life Buddha Sūtra (Đại Nguyện của Tỳ-Kheo Pháp Tạng - Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ).

Ten Stories Of The Buddha 01.mp4 (216.38 MB)

Ten Stories Of The Buddha 02.mp4 (209.73 MB)

Ten Stories Of The Buddha 03.mp4 (218.1 MB)

Ten Stories Of The Buddha 04.mp4 (220.79 MB)

Ten Stories Of The Buddha 05.mp4 (220.12 MB)

Ten Stories Of The Buddha 06.mp4 (219.18 MB)

Ten Stories Of The Buddha 07.mp4 (219.87 MB)

Ten Stories Of The Buddha 08.mp4 (214.24 MB)

Ten Stories Of The Buddha 09.mp4 (215.84 MB)

Ten Stories Of The Buddha 10.mp4 (220.76 MB)


Phim Phật Giáo
1. http://phimphatgiao.com/
2. http://www.dieuphapam.com/film.php
3. http://phapam.chuahoangphap.com.vn/#Danhmuc,58
4.

.

User posted comments

natcao is Offlinenatcao says - 3rd March 2011 - 01:18 AM
links were dead, just re-uploaded

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to