Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Lẻ
1.Phép Tắc Người Con (Đệ Tử Quy); 2.Lễ Phép Thường Ngày

Posted by natcao - 13th March 2011 - 05:23 AM
Hai phim hoạt hình:
1.Phép Tắc Người Con (Đệ Tử Quy)
2.Lễ Phép Thường Ngày


Đệ Tử Quy này là lời dạy của cổ thánh tiền hiền Trung Quốc. Trước hết là dạy cho chúng ta phải hiếu thuận với cha mẹ và tôn kính thương yêu anh em chị em của chúng ta. Sau đó dạy cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày đối xử với người, đối xử với việc, đối xử với vật phải làm sao giữ cho tâm mình luôn luôn cẩn thận, phải làm thế nào để cho mọi người tin tưởng chúng ta. Chúng ta cũng tin tưởng lời dạy của cổ thánh tiên hiền.

Kế đến là dạy cho chúng ta phải bình đẳng thương yêu tất cả chúng sanh. Phải thân cận với những vị có lòng nhân từ và đức hạnh, đi theo họ học tập. Trước hết chúng ta nhất định phải làm hết trách nhiệm bổn phận của mình. Nếu còn có dư thời gian và sức lực, lại tiến thêm một bước nghiên cứu học tập nghệ thuật văn học, để nâng cao phẩm chất cuộc sống tinh thần của mình.


Preview "Phép Tắc Người Con (Đệ Tử Quy)"
http://www.youtube.com/watch?v=8nDF2JFhZ_w

Preview "Lễ Phép Thường Ngày"

http://www.youtube.com/watch?v=ngqAMYigBxU

Download
Phép Tắc Người Con (Đệ Tử Quy)
1.
2.

Lễ Phép Thường Ngày


Phim Phật Giáo
1. http://phimphatgiao.com/
2. http://www.dieuphapam.com/film.php
3. http://phapam.chuahoangphap.com.vn/#Danhmuc,58

.

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to