Home | Arcade | Tai Siu | Bau Cua
 
VietKungFu.com Phòng Luyện KungFu Phim Bộ
Tế Điên Hòa Thượng (52/52 Tập - 3D lồng tiếng Việt - MP4)

Posted by natcao - 5th May 2011 - 10:51 PM
1. Tế Điên Hòa Thượng (52/52 Tập - 3D lồng tiếng Việt - MP4)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 01 - Phi Lai Phong.mp4 (80.61 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 02 - Bán Tú Tài.mp4 (77.44 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 03 - Bán Thịt Chó.mp4 (77.16 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 04 - Thiết Phật Tự.mp4 (75.72 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 05 - Đấu Dế (phần 1).mp4 (75.62 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 06 - Đấu Dế (phần 2).mp4 (76.55 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 07 - Dắt Con Đoàn Tụ.mp4 (71.87 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 08 - Thay Chân Chó.mp4 (71.16 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 09 - Đấu Pháp Trong Lễ Chúc Thọ.mp4 (70.84 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 10 - Mạnh Gia Lầu.mp4 (71.73 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 11 - Bắt Yêu Quái Ở Phủ Châu.mp4 (54.66 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 12 - Ban Vận Pháp.mp4 (54.51 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 13 - Di Chuyển Tiền Cứu Dâu Hiền.mp4 (57.4 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 14 - Thánh Thủ Viên (phần 1).mp4 (66.74 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 15 - Thánh Thủ Viên (phần 2).mp4 (67.04 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 16 - Vi Đà Trộm Linh Phù.mp4 (66.42 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 17 - Đấu Trí Quảng Lượng.mp4 (67.56 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 18 - Linh Ẩn Vấn Thiền.mp4 (71.39 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 19 - Đại Náo Tần Tướng Phủ (phần 1).mp4 (70.95 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 20 - Đại Náo Tần Tướng Phủ (phần 2).mp4 (71.11 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 21 - Vẽ Quạt Phá Án.mp4 (71.99 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 22 - Trà Thọ Tiên Tử.mp4 (69.62 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 23 - Nhân Viên Tiệm Nước Tương.mp4 (71.26 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 24 - Trùng Tu Chùa Tịnh Từ (phần 1).mp4 (70.03 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 25 - Trùng Tu Chùa Tịnh Từ (phần 2).mp4 (69.5 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 26 - Thái Võ Bức Hôn.mp4 (106.64 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 27 - Đại Chiến Hắc Ngư Tinh.mp4 (71.66 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 28 - Đấu Lôi Công (phần 1).mp4 (70.24 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 29 - Đấu Lôi Công (phần 2).mp4 (71.39 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 30 - Hôn Nhân Học Đường (phần 1).mp4 (70.4 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 31 - Hôn Nhân Học Đường (phần 2).mp4 (71.58 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 32 - Cây Phát Tài.mp4 (71.65 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 33 - Phong Thủy Bảo Thọ (phần 1).mp4 (70.96 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 34 - Phong Thủy Bảo Thọ (phần 2).mp4 (71.34 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 35 - Nhị Lựu Tử (Tên Du Côn).mp4 (73.06 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 36 - Nước Mắt Đồng Tử.mp4 (73.67 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 37 - Hồng Tụ (phần 1).mp4 (73.2 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 38 - Hồng Tụ (phần 2).mp4 (71.85 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 39 - Thần Long Ba Ba (phần 1).mp4 (74.97 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 40 - Thần Long Ba Ba (phần 2).mp4 (77.51 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 41 - Khách Sạn Thất Lý Hương (phần 1).mp4 (69.56 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 42 - Khách Sạn Thất Lý Hương (phần 2).mp4 (70.2 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 43 - Thần Côn Náo Phố (phần 1).mp4 (71.06 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 44 - Thần Côn Náo Phố (phần 2).mp4 (71.86 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 45 - Mối Tình Có Nguyên Nhân (phần 1).mp4 (67.07 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 46 - Mối Tình Có Nguyên Nhân (phần 2).mp4 (66.47 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 47 - Hoàng Đế Nam Tuần (phần 1).mp4 (69.57 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 48 - Hoàng Đế Nam Tuần (phần 2).mp4 (67.55 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 49 - Ngọc Cầu Khắc Long Phụng (phần 1).mp4 (68.37 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 50 - Ngọc Cầu Khắc Long Phụng (phần 2).mp4 (66.97 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 51 - Giáo Hóa Tiểu Sa Di (phần 1).mp4 (66.06 MB)

Tế Điên Hòa Thượng - Chuyện 52 - Giáo Hóa Tiểu Sa Di (phần 2).mp4 (70.06 MB)

End.

2. Giám Chân Đại Lão Hòa Thượng (MP4)

Giám Chân Đại Hòa Thượng 01.mp4 (177.7 MB)

Giám Chân Đại Hòa Thượng 02.mp4 (142.97 MB)


Phim Phật Giáo

1. http://phimphatgiao.com/
2. http://www.dieuphapam.com/film.php
3. http://phapam.chuahoangphap.com.vn/#Danhmuc,58

.

User posted comments

natcao is Offlinenatcao says - 12th May 2011 - 08:55 PM
just added more Chuyện 14-25 of Tế Điên Hòa Thượng in.

natcao is Offlinenatcao says - 23rd May 2011 - 04:23 AM
just added more Chuyện 26-52 Hết.

You must logged in to post. Click here to login, or register.

Jump to